झंम्प्या

झंम्प्या : साहेब
ह्यावेळी तुम्ही माझा पगारात २०० रुपये कमी दिलेत

साहेब : अरे वा गेल्यावेळी तुला पगारात चुकून २०० रुपये जास्त दिले होते..

झंम्प्या : हो साहेब पण ती तुमची पहिलीच
चुक होती म्हणून मी तेव्हा गप्प होतो….